TravelProfit
Proszę czekać proszę czekać
Pokaż pasek
Ukryj pasek
Proszę czekać
Trwa dodawanie obiektu do schowka
Znajdź hotel:

Regulamin

Regulamin Karty Rabatowej Ogólnopolskiego Hotelowego Systemu Rabatowego “TRAVELPROFIT”

 

§ 1

Definicje

 

System TRAVELPROFIT – system zapewniający Użytkownikom Kart TRAVELPROFIT rabaty na usługi Partnerów TRAVELPROFIT

Serwis Internetowy TRAVELPROFIT– informacyjny serwis internetowy służący do prezentacji Partnerów TRAVELPROFIT oraz udostępniający Użytkownikom Kart TRAVELPROFIT usługi on-line związane z użytkowaniem Karty TRAVELPROFIT.

 

Partner TRAVELPROFIT– podmiot przyznający w swoich hotelach i innych obiektach noclegowych rabaty Użytkownikom Karty TRAVELPROFIT. Lista aktualnych Partnerów TRAVELPROFIT i ich hoteli oraz obiektów noclegowych dostępna jest w biurze Operatora Systemu TRAVELPROFIT, na stronie internetowej www.TRAVELPROFIT.pl oraz oraz w Serwisie Internetowym TRAVELPROFIT

 

Użytkownik Karty TRAVELPROFIT– osoba fizyczna, której dane są przyporządkowane do Karty TRAVELPROFIT oraz Numeru Ewidencyjnego TRAVELPROFIT, co upoważnia ją do korzystania z rabatów związanych z uczestnictwem w Systemie TRAVELPROFIT.

 

Karta TRAVELPROFIT – Karta oznakowana danymi Użytkownika oraz unikalnym Numerem Ewidencyjnym TRAVELPROFIT, będąca dowodem uczestnictwa Użytkownika w Systemie TRAVELPROFIT.

 

Numer Ewidencyjny TRAVELPROFIT – unikalny numer umieszczony na Karcie TRAVELPROFIT powiązany w bazie użytkowników Systemu TRAVELPROFIT z danymi Użytkownika Karty TRAVELPROFIT.

 

Operator Systemu TRAVELPROFIT, lub Operator Serwisu Internetowego TRAVELPROFIT – Grupa Gram Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-972) przy ul. Sarmackiej 5k/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000224187, REGON 140003837, NIP 951-21-29-635, adres poczty elektronicznej: hotele@travelprofit.pl zarządzająca systemem TRAVELPROFIT i serwisem internetowym TRAVELPROFIT, odpowiedzialna za ustalanie zasad działania systemu rabatowego, kontrolę działania systemu, promocję i sprzedaż kart rabatowych oraz obsługę serwisu internetowego TRAVELPROFIT

 

 

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa uprawnienia Użytkownika Karty TRAVELPROFIT, związane z uczestnictwem w Systemie TRAVELPROFIT oraz zasady korzystania z Karty TRAVELPROFIT i Serwisu Internetowego TRAVELPROFIT.

 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurze Operatora Systemu TRAVELPROFIT oraz na stronie internetowej www.travelprofit.pl

 3. Użytkownik Karty TRAVELPROFIT uczestniczy w Systemie TRAVELPROFIT, przez okres ważności Karty TRAVELPROFIT, nabywając Kartę TRAVELPROFIT,.

 4. Przez uczestnictwo w Systemie TRAVELPROFIT Użytkownik Karty TRAVELPROFIT zobowiązuje się do uiszczenia opłaty, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, a Operator Systemu TRAVELPROFIT zobowiązuje się, że Partnerzy TRAVELPROFIT udzielą Użytkownikowi Karty TRAVELPROFIT, w okresie ważności Karty TRAVELPROFIT, rabatu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Operator Systemu TRAVELPROFIT nie pośredniczy przy zawieraniu umów pomiędzy Użytkownikiem Karty TRAVELPROFIT i Pratnerami TRAVELPROFIT. Korzystanie z usług oferowanych przez Partnerów TRAVELPROFIT odbywa się na podstawie umów zawieranych bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem Karty TRAVELPROFIT i Partnerem TRAVELPROFIT.

 

§ 3

Informacje ogólne o Karcie

 

 1. Każda Karta TRAVELPROFIT jest imienna, posiada Numer Ewidencyjny TRAVELPROFIT oraz datę ważności.

 2. Karta TRAVELPROFIT jest ważna przez 12 miesięcy od momentu wystawienia i upoważnia do korzystania z niej dowolną ilość razy.

 3. Warunkiem otrzymania Karty TRAVELPROFIT jest uiszczenie opłaty za Kartę zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem TRAVELPROFIT.

 4. Aktualny cennik jest dostępny na stronie, w Serwisie Internetowym TRAVELPROFIT oraz w biurze Operatora Systemu TRAVELPROFIT.

 5. Opłata obejmuje wydanie i wysyłkę Karty TRAVELPROFIT na wskazany przez Użytkownika Karty TRAVELPROFIT adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Użytkownik Karty TRAVELPROFIT jest uprawniony do przedłużenia ważności Karty TRAVELPROFIT na kolejny okres 12 miesięcy lub jego wielokrotność, dokonując przed upływem okresu ważności Karty TRAVELPROFIT opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem TRAVELPROFIT.

 7. Po upływie okresu ważności Karty TRAVELPROFIT Użytkownik Karty TRAVELPROFIT jest uprawniony do ponownej aktywacji posiadanej Karty TRAVELPROFIT dokonując opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem TRAVELPROFIT.

 8. Karta TRAVELPROFIT jest aktywna od chwili dokonania opłaty i rejestracji w Serwisie Internetowym TRAVELPROFIT.

 9. Rejestracja w Serwisie Internetowym TRAVELPROFIT odbywa się poprzez wejście na konto Użytkownika Karty TRAVELPROFIT z linku przesłanego na wskazany w formularzu adres e-mail.

 10. Operator Systemu TRAVELPROFIT ma prawo unieważnienia Karty TRAVELPROFIT w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. W przypadku zastrzeżeń oraz uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności Karty TRAVELPROFIT lub zgodności jej wykorzystania z Regulaminem podmiot udzielający na jej podstawie rabatu może odmówić udzielenia rabatu oraz zatrzymać Kartę TRAVELPROFIT do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. W przypadku potwierdzenia zarzutów Karta zostanie unieważniona oraz zniszczona.

 11. Użytkownik Karty TRAVELPROFIT w przypadku jej zagubienia lub kradzieży, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Operatora Systemu TRAVELPROFIT

 1. Zagubiona lub skradziona Karta po zgłoszeniu tego faktu przez jej Użytkownika zostaje unieważniona, a użytkownik tej Karty może złożyć wniosek o wydanie nowej Karty, której termin ważności będzie identyczny jak termin ważności Karty unieważnionej.

 

§ 4

Uprawnienia Użytkownika Karty TRAVELPROFIT

 

 1. Użytkownik Karty TRAVELPROFIT jest uprawniony do 15% rabatu od obowiązujących w dniach pobytu cen noclegu w hotelu lub obiekcie noclegowym Partnera TRAVELPROFIT.

 2. Rabat nie obejmuje ceny wyżywienia ani innych usług świadczonych w hotelu

 1. Rabat przysługuje Użytkownikowi Karty TRAVELPROFIT i obowiązuje na wynajmowany przez niego pokój. Rabat przysługuje ponadto małżonkowi i dzieciom Użytkownika Karty TRAVELPROFIT w przypadku gdy zajmują oni dodatkowe pokoje inne niż Użytkownik Karty TRAVELPROFIT .

 2. Jeżeli Użytkownikowi Karty TRAVELPROFIT przysługuje na nabywane usługi rabat z jakiegokolwiek innego tytułu niż posiadanie Karty TRAVELPROFIT, rabatów nie łączy się. Użytkownik Karty Travelprofit decyduje, z którego z przysługujących rabatów chce skorzystać.

 3. Brak wolnych miejsc w terminie wskazanym przez Użytkownika Karty TRAVELPROFIT upoważnia Partnera TRAVELPROFIT do odmowy zakwaterowania.

 4. Użytkownik Karty TRAVELPROFIT o jej posiadaniu jest zobowiązany poinformować recepcję hotelową najpóźniej przy załatwianiu formalności zakwaterowania.

 5. Karta TRAVELPROFIT jest uznawana przez Partnera TRAVELPROFIT tylko za okazaniem dokumentu tożsamości wystawionego na nazwisko umieszczone na Karcie TRAVELPROFIT.

 6. Do chwili otrzymania Karty TRAVELPROFIT Użytkownik Karty TRAVELPROFIT może korzystać z rabatów w Systemie TRAVELPROFIT na podstawie Numeru Ewidencyjnego TRAVELPROFIT. Zgodność podanego Numeru Ewidencyjnego TRAVELPROFIT z danymi osobowymi Użytkownika Karty TRAVELPROFIT zobowiązuje Partnera TRAVELPROFIT do przyznania rabatu.

 7. Kwota rabatu udzielona Użytkownikowi Karty TRAVELPROFIT nie może być wymieniana na gotówkę.  

 

§ 5

Polityka Prywatności

 

 1. Organizator Systemu TRAVELPROFIT gromadzi informacje o Użytkownikach Kart TRAVELPROFIT do celów niezbędnych do świadczenia usług w ramach Systemu TRAVELPROFIT oraz w celu przekazywania Użytkownikom Kart TRAVELPROFIT informacji o Partnerach TRAVELPROFIT,

 2. Informacje o Użytkownikach Kart TRAVELPROFIT gromadzone przez Organizatora Systemu TRAVELPROFIT to:

  1. nazwisko i imiona

  2. numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

  3. adres zameldowania na pobyt stały,

  4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały,

  5.  adresy elektroniczne

 3. Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa

 4. Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od Użytkowników podczas korzystania z Karty TRAVELPROFIT i Serwisu Internetowego Travel Profit są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych.

 5. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych jest Operator Systemu TRAVELPROFIT.

 6. Osoba zainteresowana nabyciem Karty TRAVELPROFIT wysyłając formularz zgłoszeniowy:

  1. zgadza się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,

  2. akceptuje w pełni niniejszy Regulamin

  3. zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy swojego hasła w serwisie internetowym TRAVELPROFIT i zgadza się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do konta użytkownika przez osoby, którym udostępni swój login i hasło,

  4. zobowiązuje się zawiadomić operatora systemu TRAVELPROFIT natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą swojego hasła albo o stwierdzonym zarejestrowaniu się w witrynie z jej konta pocztowego.

 7. Użytkownik Karty TRAVELPROFIT ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania.

 8. Operator Systemu TRAVELPROFIT zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom Kart TRAVELPROFIT.

 9. Niezapowiedziane, a dozwolone na podstawie niniejszego regulaminu wiadomości to: informacje odnoszące się bezpośrednio do usług i produktów Systemu TRAVELPROFIT, wiadomości niekomercyjne (np. ogłoszenia o akcjach fundacji i innych przedsięwzięciach niekomercyjnych) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została zamówiona przez Użytkownika Karty TRAVELPROFIT.

 

§ 6

Prawa autorskie i zawartość serwisu TRAVELPROFIT

 

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego TRAVELPROFIT wymagane są:

  1. Dostęp do sieci internet

  2. Przeglądarka internetowa Internet Explorer 8.0 lub nowsza, Firefox 6.0 lub nowsza.

  3. Możliwość korzystania z JavaScript i cookies.

 2. Do pobierania i otrzymywania wiadomości pocztą elektroniczną niezbędne jest posiadanie konta e-mail

 3. W celu zbierania informacji nie będących danymi osobowymi Operator Serwisu Internetowego TRAVELPROFIT może używać mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika Karty TRAVELPROFIT pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.

 4. Serwis Internetowy TRAVELPROFIT zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w Serwisie Internetowym TRAVELPROFIT wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców.

 5. Jeżeli użytkownik stwierdzi, że jego lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w Serwisie Internetowym TRAVELPROFIT jest zbowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym operatora systemu TRAVELPROFITi Serwisu internetowego TRAVELPROFIT.

 6. Użytkownik Karty akceptując niniejszy regulamin zgadza się z tym, że jego aktywność w ramach Serwisu Internetowego TRAVELPROFIT i konta nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będzie przesyłać do witryny lub wykorzystując mechanizmy witryny żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób, nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzyma się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będzie zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach Serwisu Internetowego TRAVELPROFIT.

 7. Użytkownik Karty TRAVELPROFIT akceptując niniejszy regulamin zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywać mechanizmów witryny do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam.

 8. Użytkownik Karty TRAVELPROFIT akceptując niniejszy regulamin godzi się z tym, że opublikowane w Serwisie TRAVELPROFIT materiały mogą bez winy operatora serwisu TRAVELPROFIT zawierać nieprawdziwe informacje, lub informacje nieodpowiadające potrzebom i oczekiwaniom Użytkownika Karty TRAVELPROFIT.

 9. Operator Serwisu TRAVELPROFIT nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności danych i zdjęć dotyczących hoteli i obiektów noclegowych Partnerów TRAVELPROFIT i nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w serwisie TRAVELPROFIT oferta sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika Karty TRAVELPROFIT co do jakości i dostępności.

 10. Operator Serwisu Internetowego TRAVELPROFIT zastrzega możliwośc blokowania kont użytkowników Serwisu Internetowego TRAVELPROFIT w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

 

§ 7

Reklamacje

 1. Użytkownik Karty TRAVELPROFIT może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora Systemu TRAVELPROFIT lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu a w szczególności w przypadku odmowy udzielenia Rabatu przez Partnera TRAVELPROFIT.

 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza w koncie użytkownika Serwisu Internetowego TRAVELPROFIT lub pisemnej. Reklamacja składana pisemnie powinna być kierowana na adres Grupa Gram Sp. z o.o., 02-972 Warszawa, ul. Sarmackiej 5k/3 i zawierać dane Użytkownika Karty TRAVELPROFIT.

 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator Systemu TRAVELPROFIT zwróci się do składającego reklamację o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.

 4. Operator Systemu TRAVELPROFIT rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w formie umożliwiającej pełne rozpoznanie podstawy reklamacji.

 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta użytkownika w Serwisie Internetowym TRAVELPROFIT lub doręczana w formie pisemnej na adres wskazany w reklamacji.

 

 

§ 8

Przepisy końcowe

 1. Operator Systemu TRAVELPROFIT ma prawo zmienić niniejszy regulamin bez podania przyczyn.

 2. Operator Systemu TRAVELPROFIT ma prawo do zakończenia działania Systemu TRAVELPROFIT w każdym czasie bez podania przyczyn. W przypadku zakończenia działania Systemu TRAVELPROFIT wszystkie Karty TRAVELPROFIT ulegają unieważnieniu, a ich Użytkownicy otrzymują zwrot opłaty za Kartę proporcjonalnie do pozostałego okresu ważności Karty TRAVELPROFIT.

 3. Wszelkie komunikaty związane ze zmianami regulaminu, zakończeniem działania Systemu TRAVELPROFIT lub unieważnieniem Karty TRAVELPROFIT będą udostępniane na stronach Serwisu Internetowego TRAVELPROFIT.

 4. Użytkownik Karty TRAVELPROFIT może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia rejestracji w Systemie Internetowym TRAVELPROFIT.

 5. Użytkownik Karty TRAVELPROFIT może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia poprzez zgłoszenie usunięcia swojego konta użytkownika przy wykorzystaniu opcji w panelu administracyjnym konta użytkownika Serwisu Internetowego TRAVELPROFIT.

 6. Użytkownik Karty TRAVELPROFIT akceptując niniejszy regulamin zgadza się, że

  1. Regulamin podlega prawu polskiemu

  2. wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.

  3. w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

  4. w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie umieszczonym w serwisie internetowym TRAVELPROFIT, sygnowanym przez operatora serwisu TRAVELPROFIT, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek w niniejszym regulaminie gwarancji.